REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W związku z wejściem w życie

w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04) Urząd Gminy Rajcza, informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.  

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy Rajcza przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

-       czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,

-       wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

-       odmulania dna koryt rowów,

-       utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,

-       oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Od 1 stycznia 2018 r., omawianą kwestię reguluje art. 205 nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., który głosi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega (…). W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów zgodnie z art. 205 ww. ustawy, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Z regionu
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Rajcza
Wywiady
Sport
Książka Tygodnia
Gość BESKIDLIVE